Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
15 ส.ค. 2565 การฝึกภาคสนาม การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565
30 มิ.ย. 2565 องค์ความรู้ของ กกส.กห. เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการสัสดี ตามอนุมัติหลักการของ รมว.กห.
30 มิ.ย. 2565 คู่มือการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ นักศึกษาวิชาทหาร
20 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3473/65) ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
16 มิ.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 674/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
16 มิ.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 675/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง