Reserves Thailand

ค้นหาคำสั่ง

ประกาศเมื่อ เรื่อง
10 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2946/65) เรื่อง ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
7 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1114/65) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
7 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 202/65) ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 8123/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 7975/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 8008/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ