Reserves Thailand

A: ชายที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด) หรือ มีอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารไม่ว่ากรณีใดๆ

A: การลงบัญชีทหารกองเกิน ได้กำหนดตามลำดับ ดังนี้ ๑.บิดามารดาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายลงบัญชีตามภูมิลำเนาบิดา บิดาตายลงบัญชีตามภูมิลำเนามารดา บิดามารดาตายลงบัญชีตามภูมิลำเนาผู้ปกครอง ๒.บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส แต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรให้ลงบัญชีตามข้อ ๑ ๓.บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส บิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรให้ลงบัญชีตามภูมิลำเนามารดา มารดาตายลงบัญชีตามภูมิลำเนาผู้ปกครอง ๔.ไม่มีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีตามภูมิลำเนาของผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกิน

A: 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สูติบัตร (ถ้ามี) 4. หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติ 5.หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

A: ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)

A: ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของปีที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เช่น คนที่เกิด พ.ศ.2548 ก็ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2565 ในวันและเวลาราชการ

A: ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้

A: ภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

A: มีความผิดตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

A: 1.ทหารกองเกินที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (เช่น คนที่เกิดปี พ.ศ.2545 จะต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปี พ.ศ.2565 เป็นต้น) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอภูมิลำทหารแล้ว 2.กรณีที่ไม่สามารถไปแสดงตนรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้ ต้องจัดบุคคลที่บรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปรับแทน

A: 1. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

A: ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของปีที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เช่น คนที่เกิดพ.ศ.2545 ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2565 ในวันและเวลาราชการ

A: มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

A: 1.ป่วย ไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้และกระชั้นวันหมด เขตการับหมายเรียกฯ 2.ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำหนดกลับหรือมีกำหนดกลับ แต่วันที่จะกลับนั้นเลยกำหนดเวลาการรับหมายเรียกฯ 3.ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ได้ เพราะติดการสอบไล่ ซึ่งกระชั้นหรือคาบเกี่ยววันหมดกำหนดการรับหมายเรียกฯ

A: ผ่อนผันให้จนสำเร็จการศึกษาหรือ มีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อน

A: ผ่อนผันให้จนสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อน

A: ต้องมีผลการศึกษา สอบไล่ได้ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาค การศึกษาใดขาดสอบ เพราะเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษารับรอง

A: ต้องดำเนินการยื่นขอผ่อนผันฯ ที่สถานศึกษาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

A: สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปี ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

A: 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) 3.หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)

A: ผู้ใดไม่ไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำหนดในหมายเรียกฯ (แบบสด.35) ของนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี