Reserves Thailand

ค้นหาคำสั่ง

ประกาศเมื่อ เรื่อง
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 509/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 508/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 383/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 222/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 382/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
20 เม.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 221/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร