Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
11 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3177/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 509/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 508/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 383/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 222/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
10 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2946/65) เรื่อง ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ