Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
22 ม.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 202/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
30 ธ.ค. 2563 คำสั่ง กห. ที่ 1615/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
30 ธ.ค. 2563 คำสั่ง กห. ที่ 1614/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
29 ธ.ค. 2563 คำสั่ง กห. ที่ 1610/2563 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
29 ธ.ค. 2563 คำสั่ง กห. ที่ 1611/2563 เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน
23 ธ.ค. 2563 คำสั่ง กห. ที่ 1578/2563 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร