Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
30 มิ.ย. 2565 องค์ความรู้ของ กกส.กห. เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการสัสดี ตามอนุมัติหลักการของ รมว.กห.
30 มิ.ย. 2565 คู่มือการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ นักศึกษาวิชาทหาร
20 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3473/65) ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
16 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 4152/65) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
16 มิ.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 675/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
16 มิ.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 674/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร