Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
6 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2660/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
6 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2038/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
6 มิ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3934/65) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 508/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
11 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3177/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
11 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 509/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง