Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
20 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2431/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
20 เม.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 221/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2041/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1357/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1358/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 413/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ