Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
9 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 244/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
9 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 410/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
9 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 981/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
7 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1114/65) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
7 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 202/65) ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
14 ม.ค. 2565 กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน