Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
4 พ.ย. 2564 พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 7975/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
29 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือช่วยประเมินความพึงพอใจของผู้ใข้งาน
20 ก.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 7335/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
23 ก.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 6163/64) เรื่อง ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
19 ก.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5800/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ