Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
7 ก.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5508/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
6 ก.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5376/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
18 มิ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 4697/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
10 มิ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 4530/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 มิ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 4380/64) เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
27 พ.ค. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3961/64) เรื่อง ขอขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ